GTBank FSHN WKND Day 2: Ejiro Amos Tafiri

gtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_01_bellanaija

After a successful runway show in October, Ejiro Amos Tafiri added a fresh angle to her collection at GTBank Fashion Weekend with lots of white fluid fabrics.
See the Collection
gtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_06_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_05_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_07_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_08_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_09_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_10_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_11_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_12_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_13_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_14_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_15_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_16_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_17_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_18_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_19_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_20_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_21_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_22_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_23_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_24_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_25_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_26_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_27_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_28_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_29_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_30_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_31_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_32_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_33_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_34_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_35_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_36_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_37_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_38_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_39_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_40_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_41_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_42_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_43_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_44_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_45_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_46_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_47_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_48_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_49_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_50_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_51_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_52_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_53_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_54_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_55_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_56_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_57_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_58_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_59_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_60_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_61_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_62_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_63_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_64_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_1_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_2_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_3_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_4_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_5_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_6_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_66_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_67_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_68_bellanaijagtbank-fashion-weekend-day-1-lanre-da-silva-ajayi_-_69_bellanaija
Photo Credits: Ebenezer Dada Photography

No comments: